LABORATORI


El nostre factor diferencial: el Laboratori d’Oncologia i Patologia Molecular
El Laboratori d’Oncologia Molecular que serveix a IOR, Pangaea Oncology, es troba instal·lat dins el complex Hospital Universitari Quirón Dexeus. La seva tasca principal és aconseguir tractaments personalitzats en funció de les característiques genètiques de la malaltia, garantint la qualitat, la rapidesa i la certesa d’un resultat que permeti individualitzar la teràpia per a cada pacient.

Cada tumor presenta una marca genètica pròpia i el laboratori ofereix la possibilitat d’un diagnòstic mol.lecular específic, comptant amb tecnologia punta en l’àrea de biologia mol.lecular, com la determinació de canvis en la seqüència d’ADN o l’expressió de gens crítics en càncer, a través de tècniques d’alta sensibilitat com per exemple la PCR, la PCR a temps real, seqüenciació massiva (NGS) i mitjançant hibridació gènica i recompte digital de l'abundància relativa de transcripcions d'ARNm.
 
L'equip del Laboratori està compost per personal tècnic, biòlegs, patòlegs i investigadors altament qualificats i especialitzats que combinen gran experiència en Serveis de Diagnòstic Molecular, investigació oncològica preclínica, R+D Diagnòstic, R+D Descobriment de Biomarcadors.

Pangaea Oncology está acreditat per ENAC per a l'anàlisi genètic en mostres de teixit tumoral i biòpsia líquida
Pangea Oncology va ser el primer laboratori de farmacogenòmica a Espanya en ser acreditat per l'Organisme Nacional d'Acreditació (ENAC),Acreditació ISO 15189 nº750 / LE15156 per realitzar proves genètiques per a pacients amb càncer en mostres de biòpsia líquida (sèrum / plasma) imostres de teixit. En el 2020, vam aconseguir nous anàlisis acreditats com és la seqüenciació massiva (NGS) en Biòpsia líquida (siguent el primer laboratori a Espanya) ien teixit mitjançant l'ús de QIAGEN Clinical Insight (QCI), i a més en l'anàlisi de detecció de reordenaments de ALK, RET i Ros1 per hibridació genètica irecompte digital d'abundància relativa de transcripcions d'ARNm utilitzant N-COUNTER (NANOSTRING).

Abast de l'acreditació
 


Pangaea participa en diversos programes d'Avaluació Externa de Qualitat (EQA) com ara:

Pangaea també ha estat auditat Positivament per la Food and Drug Administration (FDA), els Estats Units, com a part de l'aprovació regulatòria per Cobas® EGFR Mutation Test de Roche Diagnostics per a pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita.